O nás

Středisko východočeských spisovatelů (do roku 2011 Východočeské středisko Obce spisovatelů, z. s.) bylo konstituováno jako dobrovolná profesní organizace nejen spisovatelů, kteří jsou jádrem tohoto společenství, ale i umělců z jiných oblastí a jejich příznivců. Bezprostředně po svém vzniku v roce 2000 se stalo kolektivním členem ústřední Obce spisovatelů v Praze. Středisko východočeských spisovatelů, které je samostatnou právnickou osobou ve smyslu zákona č.83/1990 Sb. v platném znění, funguje jako občanské sdružení s vlastními stanovami a průběžně se rozrůstá.Kritériem pro členství v literární sekci je prokazatelná kvalitní literární činnost, kritériem pro členství v sekcích ostatních je především zájem a podílení se na práci organizace. Pro obě skupiny jsou závazné stanovy Střediska.

Co chceme a proč

Hlavním důvodem a smyslem založení regionální organizaci spisovatelů a jejich příznivců byla snaha pomoci společnosti – zejména prostřednictvím umění. Být kvalitním člověkem je totiž závazek. Závazek k odpovědnosti. K odpovědnému směřování, ze kterého se postupně stává poznání.

Naše organizace by měla iniciovat veřejnost a na co nejširší bázi spolupracovat s rodinami, školami, knihovnami a všemi dalšími „stánky kultury“ tak, aby působení na mladou generaci, ve smyslu aproximace k dobrému, bylo co nejkomplexnější. Možná jde o marné gesto, ale povinností zodpovědného člověka je učinit jej. Práci střediska tedy považujeme za vklad pro tu menšinu společnosti, pro kterou je myšlení cestou k pochopení světa a poslání člověka v něm.

Historie a současnost

První zárodek Východočeského střediska Obce spisovatelů vznikl v roce 2000. Přípravný výbor (P. Musílek, L. Macháček, M. Marboe, M. Vodička) pod záštitou oddělení kulturních služeb Krajské knihovny v Pardubicích (H. Cihlová a v té době úřadující ředitel P. Kárník) inicioval první společenství autorů dříve soustředěných kolem nakladatelství Kruh. V prosinci 2001 byl ustaven výbor definitivní. První předsedkyní se stala M.Marboe. Ve výboru pracovali: M.Dušek, J.Jonáš, J.Krečmer, L.Macháček, L.Pecháček, F.Uher a M.Vodička, funkci tajemnice vykonávala H.Cihlová a funkci hospodáře. J.B.Kraus.

S ohledem na široký územní rozsah byly zřízeny tři oblasti – Pardubicko, Hradecko a Vysočina. Oblast Hradecko, vzhledem k nedostatku členů, v průběhu doby zanikla a místo ní bylo vytvořeno Orlicko. Toto členění umožňovalo pružnější a přehlednější řízení. Literární činnost byla brzy propojena s činností dramatickou a výtvarnou, takže středisku přibyly i tyto sekce.

Protože Východočeské středisko Obce spisovatelů navazovalo na nesmírně záslužnou práci východočeského nakladatelství Kruh v Hradci Králové, jmenovali jsme v roce 2003 čestným předsedou Doc.PhDr. Jana Dvořáka, který byl nejen posledním ředitelem tohoto nakladatelství, ale po celá léta i jeho duší a hybnou silou.

V současné době má naše společenství více než 80 řádně registrovaných členů. Výbor pracuje v tomto složení: Předsedkyně – E. Černošová, zástupkyně V. Kopecká, tajemník V. Franc, členové výboru: H. Cihlová, M. Dušek, J. Lojín, M. Vídenský. Funkci hospodáře vykonává V. Franc. Čestným předsedou zůstává Doc.PhDr. Jan Dvořák, čestnými členy byli jmenováni: Marie Kubátová, Ladislav Pecháček a Miloš Vodička. Vzhledem k velkému nárustu členské základny byla vytvořena další oblast – Hradecko, kterou vede V. Kopecká. Oblast Pardubicko H. Cihlová, oblast Orlicko M. Vídenský, oblast Vysočina Š. Saadouni.

Členové organizace vykazují nejen bohatou vlastní publikační činnost, ale organizují i řadu společensko-kulturních akcí v regionu: besedy, literární večery a čtení, divadelní představení, odborné přednášky, literární i výtvarné soutěže, křty knih, vernisáže, autoři vystupují v pořadech pro rozhlas a televizi, publikují v denním tisku, píší recenze a odborné texty, zúčastňují se práce v nejrůznějších porotách, organizují periodicky se opakující koncipované akce (Dny poezie Broumov – V. Kopecká, Čajovna Luna Chrudim – Z. Jirásek, Večery múz Pardubice – výtvarná sekce, kavárna U Notáře v Havlíčkově Brodě – L. Vondrák aj.)

Bezesporu největší zásluhou je ovšem nezištná práce pro knihovny a školy, kde autoři pořádají nejen jednotlivé besedy a čtení, ale i takzvaná „řízená čtení“ , která vymyslelo a zavedlo Středisko a která se setkala s velkým ohlasem, jak u dětí, tak u pedagogických pracovníků, jimž značně usnadňuje obtížný úkol „dovést mládež ke čtenářství“.