Chlumecká literární cena Jaroslava Golla

Vzhledem k sociologicky zjištěnému celospolečenskému problému zaostávání obecné úrovně vzdělanosti a morálky za mohutným technickým rozvojem, zejména v oblasti elektronickém komunikace, stoupá význam knižní kultury. Ta hraje nezastupitelnou roli v civilizační kultivaci jednotlivců i společenských celků od jednotlivých obcí, okresů a krajů až po stát. Jde o problém pociťovaný i globálně v měřítku Evropy a světa. V nepříznivém kontrastu s důležitostí hodnotných knih pro rozvíjení kulturní úrovně obyvatelstva je statisticky zjištěný pokles frekvence četby knih. Čtenářské besedy se školní mládeží potvrzují, že ani polovina třídních kolektivů nepřečte za celý rok více než jednu knihu. Znepokojivé je přiznání nemalého počtu žáků, kteří dokonce nepřečtou žádnou. Požadované školní znalosti obsahu knih, jejichž četba je učebními osnovami předepsána, získávají žáci v přehledné formě prostřednictvím internetu. Neuvědomují si, že četba kromě poučení rozhojňuje jejich slovní zásobu, zdokonaluje vyjadřovací schopnosti, prohlubuje citové a estetické prožitky. Její zanedbávání se nezbytně odráží v nižší kvalitě mluveného projevu.
Není jistě pochyb o tom, že péče o vzestup všeobecné kulturní úrovně obyvatelstva obcí, měst a krajů i celého státu, zahrnující stav jeho vědomostí i morálních kvalit, patří k závažným úkolům orgánů státní správy na všech stupních jejich systému.
Objektivně daná potřeba podpory knižní kultury byla podnětem pro spolupráci Klubu autorů literatury faktu jako celostátní spisovatelské organizace programově usilující
o podporu tvorby, vydávání a četby společensky hodnotných knih literatury faktu s uměleckými ambicemi s východočeskými městy Letohrad a Jaroměř na akcích sloužících uvedeným cílům. V Letohradě se již devět let každoročně koná dvoudenní setkání autorů literatury faktu spojené s udělováním česko – slovenské literární ceny E. E. Kische
a čtenářskými besedami pro školy i veřejnost o knihách i literární tvorbě a prodejními výstavami knih. Loni město Letohrad zřídilo navíc i vlastní literární cenu svého rodáka spisovatele Petra Jilemnického. Město Jaroměř společně s Klubem autorů pořádá již několik let pietní akce na počest svého rodáka dr. Miroslava Ivanova, průkopníka moderní české umělecké literatury faktu a mimoto každoročně v rámci mezinárodního Knižního veletrhu v Praze uděluje Jaroměřskou literární cenu Miroslava Ivanova za pozoruhodná díla v žánru literatury faktu sloužící rozšiřování vědomostí a poskytující zároveň estetické zušlechťující prožitky.
Laureáti těchto cen podle nově realizované koncepce jsou v rámci říjnových oslav státního svátku představováni médiím a veřejnosti na slavnostním zasedání v Rytířském sále Senátu ČR v Praze.
Město Chlumec nad Cidlinou úspěšně popularizující každoročními divadelními festivaly svého významného rodáka Václava Klimenta Klicperu, se k aktivitám na podporu knižní kultury přiřadilo umožněním vydání řady knih regionálního charakteru
a celospolečensky užitečného Slovníku autorů literatury faktu, jehož vydání zároveň posloužilo popularizaci chlumeckého rodáka, významného středověkého lexikografa mistra Bartoloměje Klareta z Chlumce.
Aby město Chlumec nad Cidlinou svůj pozitivní vztah k aktivitám v oblasti knižní kultury v budoucnu ještě prohloubilo systémovou účastí na výše uvedených kulturních aktivitách východočeských měst, bylo navrženo a dne 23. června 2014 Radou města Chlumec nad Cidlinou schváleno zřízení Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla. Kromě podněcování literární tvorby, vydávání i četby knih s tematikou odpovídající zájmům rozvoje města i kraje, rozšiřování historických znalostí, uvedený návrh rovněž sleduje udržování obecného povědomí o významu díla, dnes poněkud zapomínaného chlumeckého rodáka, považovaného za jednoho z největších českých historiků, kterého F. M. Bartoš, čelný představitel historické vědy, v jeho životopisné charakteristice nazývá „velkým mistrem“ dějepisného i dějezpyteckého umění, ale i „jedinečným učitelem mnoha pokolení vědeckých a učitelských, která dochoval našim univerzitám i středním školám“. K jeho zásluhám rovněž patří, že byl také „statečným bojovníkem za světovou úroveň naší historické vědy“, že odmítal falešné vlastenectví i nebezpečné zápecnictví a že se zasazoval o práva národa
a Karlovy univerzity.
Jsme přesvědčeni, že zřízení Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla prospěje nejenom obecnému kulturně podpůrnému úsilí, ale že se zároveň touto pravidelnou vzpomínkovou akcí, při jejím působivém mediálním zviditelnění, široká veřejnost přesvědčí
o Gollově chlumeckém rodáctví, o významu jeho života a díla tak, aby se jedno ani druhé nevytrácelo z paměti chlumeckých generací, a aby se o tom vědělo i za hranicemi našeho města a regionu.

Status Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla

1. Uděluje se – hlavní cena
– dvě ceny druhého pořadí
– tři čestná uznání za časopiseckou tvorbu s historickou tématikou
– tři čestná uznání za časopiseckou tvorbu v běžném ročníku
Chlumeckých listů
– jedno čestné uznání pro nakladatele
2. Oceňují se – originální autorská díla v žánru literatury faktu s uměleckými výrazovými ambicemi, splňující obsahová i formální (výrazová) kritéria v tématickém okruhu regionálních nebo českých dějin
Oceňují se – knihy, které byly vydány nejpozději před dvěma lety a nebyly ještě nikde oceněny
3. Díla přihlášená do soutěže hodnotí a k ocenění navrhuje porota jmenovaná organizační komisí.
4. Laureáti budou představeni veřejnosti na slavnostním shromáždění v Klicperově domě, obdrží diplom a finanční odměnu stanovenou organizační komisí se zřetelem k výši dotace.

Město Chlumec nad Cidlinou
vyhlašuje
Chlumeckou literární cenu Jaroslava Golla pro r. 2015

Termín vyhlášení soutěže: 1. listopadu 2014

Termín pro přihlášení do soutěže
a odevzdání díla: 28. února 2015

Termín vyhlášení výsledků
Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla: 10. června 2015

Přihlášky, informace: www.chlumecnc.cz

Marcela Přerovská
tajemnice organizačního výboru

Chlumec nad Cidlinou
2. října 2014


Publikováno: 10. Srpen 2014

Další příspěvky

Logo SVčS

Archív aktualit

 • Listopad 2023 (1)
 • Říjen 2023 (3)
 • Září 2023 (1)
 • Duben 2023 (1)
 • Prosinec 2022 (1)
 • Listopad 2022 (2)
 • Říjen 2022 (2)
 • Září 2022 (2)
 • Srpen 2022 (1)
 • Červen 2022 (1)
 • Prosinec 2021 (2)
 • Listopad 2021 (1)
 • Září 2021 (1)
 • Červenec 2021 (1)
 • Březen 2021 (1)