Zápis z jednání výboru SVČS č. 7/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SVČS č. 7/2014
Datum konání: 4. 9. 2014
Místo konání: Dům hudby, Pardubice
Přítomni:
E. Černošová, V. Kopecká, H. Cihlová, H. Křivánková, M. Dušek, J. Faltus, F. Uher, J. Jonáš

Omluveni:
P. Pešát, E. Neméthová, L. Šindlerová, M. Hojná

Hosté:
M. Marboe, L. Kadlecová, V. Volejníková, M. Mlejnková

Jména jsou uváděna bez titulů.

1) Informace M. Mlejnkové o připravovaném Almanachu pardubických básníků
M. Mlejnková představila Edici Polabští básnící + nakladatelství Vespero. Informovala o chystaném vydání Almanachu pardubických básníků. Křest almanachu by měla zájem provést v rámci programu zahájení Východočeského umělec. maratónu. V průběhu slavnostního zahájení bude almanach dán k volnému výběru.

2) E. Černošová:
a) Účetnictví + žádosti o sponzorování
Nutnost volby hospodáře, sehnat účetního, zaškolit tajemnici. Rozdělení úkolů a pravomocí. Za tímto účelem pozvány L. Kadlecová a V. Volejníková.
V práci tajemnice, kterou je nutno více zainteresovat, vypomůže Veronika Volejníková (oslovila E. Černošová).
V žádosti o ujetí se role hospodáře oslovena V. Volejníková, která souhlasí.

b) www stránky
Od poloviny července aktuálně zajistila aktualizaci stránek V. Kopecká.
Zatím nedořešeno – nutno dávat informace, příspěvky
– osloven kolega E. Černošové
– web bude obsluhovat J. Černoš.

c) facebook
V současné době funguje facebook střediska pouze pro soukromé informace + aktivity L. Vavrečky.
Nutno změnit, protože facebook je veden pod jménem SVčS. L. Vavrečka bude písemně upozorněn.
Úkol: E. Černošová

d) bulletin Kruh
Rozhodnuto o tom, že předplatné se zatím zachová.

Oznámeno sdělení M. Hojné (viz minulá schůze výboru), že se z pracovních důvodů nemůže zúčastňovat schůzí výboru a dává do úvahy svou rezignaci na členství ve výboru.
Hlasováno o členství V. Volejníkové a schválena její následná kooptace do výboru.

Úkol: poučit tajemnici L. Šindlerovou o její funkci
(V. Kopecká)

e) jednání s knihovnami HK
Nabídka SVK HK pro příští rok – obnova rubriky o autorech regionu – zajistit redaktora ze strany SVčS
Možnost pozvat slovenské autory – v HK budou 13. – 17. 10. – na plánované akce v rámci maratónu.
KM HK – nabídka zázemí pro akce aj.

3) Bulletin Kruh
Poděkováno za dosavadní práci redakční radě.
Příští rok bude SVčS oslavovat 15. výročí. Nepodaří-li se sehnat finanční prostředky na vydání publikace o historii a dosavadní činnosti střediska, zaměří se na tuto záležitost zvláštní číslo Kruhu.

4) Informace z ústředí OS – M. Marboe
Členové vyzváni, aby jmenovali členy komisí a porot (2 členy).
Publikace k výročí OS – členové osloveni, aby dodali materiály (fota apod.)
Jako host zahájení Vých. um. maratónu – bude pozvána K. Erbová nebo někdo další z OS

5) Východočeský umělecký maratón
a) Slavnostní zahájení – 3. 10. 2014 do 16,00 hod. v historickém sále pardubické radnice
Akce se bude konat pod záštitou primátorky – nutno zjistit, na co lze použít finanční prostředky, které máme od ní k dispozici.
Změna koncepce slav. zahájení – bude osloven host z OS (zajistí M.Marboe). Členům SVčS, kteří projevili zájem o autorské čtení na zahájení, bude nabídnuta možnost vystoupení na jiné akci (např. závěr).
Hudební vystoupení studentů konzervatoře Pardubice – zajistila E. Černošová
Jako závěrečný bod slavnostního zahájení LM bude prezentace Almanachu pardubických básníků (M. Mlejnková)
Úkol: zaslat TZ o slavnostním zahájení – V. Volejníková

b) V. Kopecká – 16. – 20. 10. – Dny poezie v Broumově
16. 10. – hosté Dnů poezie v Přelouči a také od 18 hodin ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové
17. 10. besedy se žáky škol v Broumově, v 15 hodin vernisáž výstavy M. Ciesla, v 17 hodin v Kreslírně Broumovského kláštera oficiální zahájení Dnů poezie a čtení všech přítomných účastníků, účast na zahájení přislíbil T. Magnusek
18. 10. dílny a výjezd do Mieroszova v Polsku – čtení účastníků, výstava Jany Wienerové a společenský večer
19. 10. ukončení
20. 10. besedy některých hostů ve školách v Nové Rudě

c) Informace o doprovodných akcích LM

– E. Černošová
15.10. Knihovník roku – Stud. a vědecká knihovna Hradec Králové od 17,00 hod.
– E. Černošová – úvodní proslov, představí Středisko (letos poprvé spolupořadatelem akce), zúčastní se J. Lukášek – jako host besedy
22. 10. – Gybon Tea Party – Gymnázium Boženy Němcové – tradiční setkání s dobrým čajem a literaturou, akce studentů semináře tvůrčího psaní a veřejnosti
4. nebo 6. 11. od 17,00 hod. – Knihovna města Hradec Králové – Královéhradecký literární salon, letos beseda s doc. J. Dvořákem, příp. jiným hostem + prezentace knih autorů

– H. Cihlová
23. 10. od 17,00 hod. – universální sál KK Pardubicích – Čtení začínajících literátů
Vyhlášena literární a výtvarná soutěž Pardubické střípky (pořádá KK ve spolupráci se SVčS) – propozice rozeslány do škol)

– F. Uher – bude kontaktovat J. Bruthanse ohledně soutěže Stříbrná bula

– V. Kopecká – kromě Dnů poezie výstava a autorský večer v Prudniku 7. 10.
besedy se žáky škol v Broumově,
v jednání je autorský večer v Polici n. Met., Noc básníků v Bielawě 14. 10. a pravděpodobně festival Básníci bez hranic v Polanici Zdroj.

d) 16.10. od 15,00 hod. – Přelouč
Prezentace členů SVčS – knihy vydané v r. 2014 – nutno autorům tuto možnost připomenout – vše bude probíhat v režii V. Kopecké – zájemci se jí musí ozvat
– Vystoupení zahraničních hostů Dnů poezie v Broumově – zajistí V. Kopecká
– Jednání se starostkou m. Přelouč – zajistí E. Neméthová
– Hudební vystoupení žáků ZUŠ Přelouč – projedná H. Cihlová

e) Závěr vých. uměl. maratónu – 6. 12. od 14,00 hod. – restaurace Knihomol Hradec Králové
– možnost autorských čtení členů SVčS

Úkol: 15. 9. 2014 – uzávěrka informací do přehledu o akcích maratónu – zaslat E. Černošové

6) Různé

– E. Černošová – přijata za člena SVčS – literární sekce
– H. Cihlová informovala o zájmu básníka M. Drahoše stát se členem Klubu SVčS – odsouhlaseno
– Žádost o ukončení členství: p. Šimek (písemně), pí Přinesdomů, manželé Kučerovi (E. Némethová)

7) Úkoly:
– sehnat 3. člena revizní komise – všichni
– vyřešit otázku vedoucí pardubické oblasti

Příští schůze výboru: 3. 10. 2014 od 15,00 hod. – hudební sál radnice Pardubice

Zapsala: H. Cihlová


Publikováno: 11. Září 2014

Další příspěvky

Logo SVčS

Archív aktualit

 • Prosinec 2023 (2)
 • Listopad 2023 (1)
 • Říjen 2023 (3)
 • Září 2023 (1)
 • Duben 2023 (1)
 • Prosinec 2022 (1)
 • Listopad 2022 (2)
 • Říjen 2022 (2)
 • Září 2022 (2)
 • Srpen 2022 (1)
 • Červen 2022 (1)
 • Prosinec 2021 (2)
 • Listopad 2021 (1)
 • Září 2021 (1)
 • Červenec 2021 (1)